ໃບຢັ້ງຢືນ

ຊັ້ນຄວາມທົນທານ 1 ແລະການ ນຳ ໃຊ້ຊັ້ນ 4

Durability Class 1 and Use Class 41
Durability Class 1 and Use Class 42

ປະຕິກິລິຍາກັບໄຟ (ສຽງ)

Reaction to Fire(decking)1
Reaction to Fire(decking)2

ຄວາມຕ້ານທານລື່ນ

Slip-resistance1
Slip-resistance2

FSC

ປະຕິກິລິຍາກັບໄຟ (ຝາ)

ການປ່ອຍອາຍພິດຢ່າງເປັນທາງການ

FSC
Reaction to Fire(wall)
Formaldehyde Emission